දුරස්ථ භාවනා වැඩමුළු / Distance Meditation Programs

පහත සබැදිය, රැස්වීම් අංකය සහ මුර පදය භාවිතා කර Zoom තාක්ෂණය හරහා සම්බන්ධ වන්න
https://chords-org-lk.zoom.us/j/8270650332?pwd=MVhDc2tGMHY2aDlnblE3UllmaHVmUT09

රැස්වීම් අංකය: 827 065 0332
මුරපදය: ekaro

භාවනාමය කමටහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට
කරැණාකර ඔබේ කමටහන් වාර්තා (භාවනා ප්‍රශ්න සහ ප්‍රකාශන) පහත සඳහන් විද්‍යුත් තැපෑලයට ලියා දක්වන්න.

විද්‍යුත් ලිපින – kamatahan.nv@gmail.com

මට Mixlr හරහා සවන් දීමට

මෙම සබැදිය https://mixlr.com/dhammajiva හෝ https://www.nissarana.lk/listen-dhamma-live/ භාවිතා කරන්න.


Zoom Meeting
Link : https://chords-org-lk.zoom.us/j/8270650332?pwd=MVhDc2tGMHY2aDlnblE3UllmaHVmUT09
Meeting ID: 827 065 0332
Password: ekaro

Please write and send your “Kamatahan” reports (meditation questions) via
E-mail  –  kamatahan.nv@gmail.com

You can also listen via Mixlr; 

https://www.nissaran.lk/listen-dhamma-live

OR

https://mixlr.com/dhammajiva